Yıllık izin

ÜCRETLİ İZİN TÜRÜ

Nedir?

Yıllık ücretli izin, ilk işe başlanan günden itibaren aynı şirkette en az 1 sene boyunca çalışan personele verilen izin türüdür.

İzin türü

Ücretli

Şartları

İş yerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir. Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez.

Süresi

1 yıl ile 5 yıl arasında çalışan personele 14 gün, 5 yıldan fazla 15 yıldan az çalışan personele 20 gün, 15 yıl ve daha fazla çalışan personele 26 günden az izin verilemez.

Detayları

İşveren, iş yerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izinlerini gösterir izin kayıt belgesi tutmak zorundadır.

İş Kanununa göre, 18 yaşından küçük ve 50 yaşından büyük olan çalışanlar özel olarak korunmaktadır. Bu çalışanlara verilecek yıllık izin süreleri yirmi günden az olamayacak şekilde düzenlenir. Bu düzenleme asgari sınırı belirlediğinden, iş yerindeki kıdemi 15 yılın üzerinde olan 50 yaşın üzerindeki çalışanların yıllık ücretli izin süresi 26 gündür.

Yıllık izin ile ilgili kanun maddesi

4857 sayılı İş Kanunu'nun 53. maddesi yıllık ücretli izin için; deneme süresi de dahil olmak üzere, en az 1 yıl çalışmış işçinin yıllık ücretli izin hakkını kazanacağı ifade eder. İşveren 14, 20 ve 26 gün olmak üzere hak edilen izni vermekle yükümlüdür. 4857 sayılı İş Kanununun 54. maddesinde ise yıllık ücretli izine hak kazanmak için gerekli sürenin hesabında işçilerin, aynı işverenin bir veya çeşitli iş yerlerinde çalıştıkları sürelerin birleştirilerek göz önüne alınacağı açıkça belirtilmiştir.

Diğer merak edilenler

Yıllık ücretli izin için yol izni talep edebilir miyim?

Yıllık ücretli izinleri iş yerinin bulunduğu konumdan başka bir yerde geçirecek olanlara istemde bulunmaları ve bu hususu belgelemeleri koşulu ile gidiş ve dönüşlerinde yolda geçen süreleri karşılamak üzere toplam dört güne kadar ücretsiz yol izni vermek zorundadır.

Yıllık ücretli izin ücreti alınabilir mi?

Yıllık ücretli iznin kullandırılması esas olarak belirtilmiştir ancak bazı nedenlerle kullanılmayan izinler birikebilir; biriken izinlerin de ücreti ödenir. İş Kanunun 59. maddesine göre, iş sözleşmesinin herhangi bir sebepten feshi halinde kullanılmayan yıllık ücretli izin süresine ait ücretin ödenmesi gerektiği belirtilmiştir. Böylelikle, iş sözleşmesinin bittiği tarihteki son brüt ücreti üzerinden kullanılmayan izinler çalışanın kendisine ödenir.

Yıllık ücretli izin zaman aşımı süresi nedir?

Yıllık ücreti alacağının zaman aşımı süresi, çalışanın iş sözleşmesinin feshi tarihinden itibaren başlar. Sözleşmenin fesih tarihinden itibaren 5 yıllık zaman aşımı süresi vardır.

Yıllık ücretli izin nasıl kullanılır?

Yıllık ücretli izinde, tarafların anlaşması halinde belirlenen bir bölümü 10 günden az olmamak kaydı ile en fazla üçe bölünerek kullandırılır. Bunun sebebi ise, Yargıtay'ın yerleşmiş içtihadına göre kullanılmış sayıldığından aksi düşünüldüğünde sebepsiz zenginleşme nedeni olarak belirtilmiştir.

Yıllık ücretli izin döneminde iş sözleşmesinin feshi mümkün mü?

Yıllık ücretli izin döneminde çalışan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan bir davranış gösterdiği takdirde işveren bildirimsiz ve tazminatsız sözleşmeyi feshedebilir. 4857 sayılı İş Yasası’nın 59. maddesinin son fıkrasının “İşveren tarafından iş sözleşmesinin feshedilmesi halinde 4857/17. maddede belirtilen bildirim süresiyle, 27. Madde gereğince işçiye verilmesi zorunlu yeni iş arama izinleri yıllık ücretli izin süreleri ile iç içe giremez.” hükmü, yıllık ücretli izin döneminde çalışanın iş sözleşmesinin bildirimli fesih ile sona erdirilip erdirilmeyeceği konusunda önemli bir bilgi sunar.

Yıllık ücretli izin dilekçesi verilmesi zorunlu mudur?

İşveren, çalışanların izinlerinin olduğu yıllık izin kayıt belgesini tutmak zorundadır. Çalışanın yıllık izin durumu yönetmeliğe göre düzenlenecek izin defteriyle veya dijital ortamda takibini yapabilir. İspat zorunluluğu açısından düzenlenen kaydın çalışanın ıslak imzasını taşıması gerekir. Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği’nde tutulması zorunlu yıllık izin çizelgesinin nasıl olacağı da açıkça belirtilmiştir.

Yıllık ücretli izin günü hafta sonuna denk gelirse ne olur?

Çalışanın iş sözleşmesinde cumartesi ya da pazar “hafta tatili” olarak belirlenmişse, çalışanların izin haklarında bugün, hafta tatili olarak geçer. Yıllık izin süresinde ise hafta sonuna gelen günler, izin haklarından düşülmez, yıllık izin gününden sayılmaz.

Yıllık ücretli izin vermeyen işverene ceza kesilir mi?

Yıllık ücretli izinlere ilişkin işverenlere kesilecek idari para cezası tutarı her yıl İş Kanununa göre belirlenir. Yıllık ücretli izinleri yasaya aykırı olarak bölen, yıllık izin ücretlerini yasaya aykırı bir şekilde eksik ödeyen, iş sözleşmesinin sona ermesi sonucu kullanılmayan izinlerin ücretini ödemeyen ve izin yönetmeliğine aykırı bir şekilde davranan işverenlere idari para cezası kesilir. Bu cezanın tutarı 2023 güncel verilerine göre her bir çalışan için 1.683 TL olarak güncellenmiştir.

Yıllık izin hafta sonuna denk gelirse ne olur?

14 günlük yıllık izin süresine hafta sonu veya özel gün tatilleri denk gelirse, bu günler yıllık izin süresinden düşülmez.

Saatlik izinler yıllık izin süresinden düşülür mü?

“İşveren tarafından yıl içinde verilmiş bulunan diğer ücretli ve ücretsiz izinler veya dinlenme ve hastalık izinleri yıllık izne mahsup edilemez.” İş Kanunu'nun 56. maddesinde de altı çizildiği üzere çalışanlara yıl içerisinde verilen saatlik izinlerin, yıllık izin süresinden düşülmesi mümkün değildir.

Bir yıl dolmadan yıllık izin kullanılabilir mi?

Yasalarımıza göre bir yılını doldurmamış çalışanların yıllık izin hakkı yoktur. Ancak işverenler birinci yılını doldurduktan sonra hak edilen izin süresini, avans gibi önceden verebilir. Bu tamamen işveren ve sizin aranızda yapılan sözleşme ile doğru orantılıdır.

Kullanılmayan yıllık izin ücreti nasıl hesaplanır?

Kullanılmayan yıllık izinlerin ücreti çalışırken ödenemez çünkü bu ücret iş akdi sona erdiği tarihte, en son aldığınız maaş üzerinden hesaplanır. Kullanılmayan yıllık izin ücretinizi güncel günlük brüt ücretiniz ve kullanmadığınız yıllık izin gün sayısını çarparak bulabilirsiniz.

Yıllık izin maaştan kesilir mi?

İş Kanunu'na göre, çalışanlara her yıl belirli bir süre ücretli yıllık izin verilmesi zorunludur. Bu izin süresi, çalışanın çalışma süresine göre değişir. 1 yılı doldurmamış çalışanlar için yıllık izin hakkı bulunmaz ancak 1-5 yıl arası çalışanların yıllık 14 iş günü, 5 yılı doldurmuş çalışanların ise 20 iş günü yıllık izin kullanması gereklidir. Çalışan yıllık izin hakkını kullanırken bu süre boyunca normal çalışma günlerinde maaşı kesilmez.

Özel sektörde yıllık izin koşulları neler?

Türkiye'de özel sektörde yıllık izin koşulları, işçinin bir yıl süresince çalıştığı gün sayısına bağlı olarak belirlenir. İşçi, bir önceki yıl içindeki çalışma gün sayısına göre 14 günlük ücretli izin hakkına sahiptir, her 12 aylık sürede ise 20 iş günü üzerinden bir yıllık izin hakkı doğar. İzin süresince işçi, normal çalıştığı günler için ücret alır ve bu ücret işveren tarafından karşılanır.

Memur yıllık izin koşulları neler?

Memurların yıllık izin koşulları, Kamu Personeli Yönetimi Genel Yönetmeliği'ne göre belirlenmiştir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre çalışma süresi 1-10 yıl arası olanlar 20 gün, on yıldan fazla çalışanlar 30 gün senelik izin hakkına sahiptir. Yıllık izin kullanımı, memurun talebi ve kurumun uygun gördüğü tarihlerde gerçekleşir, bu süreçte memur normal ücretini almaya devam eder.

TAMAMEN ÜCRETSİZ

2024 İK Takvimi'ni şimdi ücretsiz indirin!

2024 yılında takip etmeniz gereken tüm özel günler, resmi tatiller, izin süreleri ve dahasının yer aldığı bu keyifli takvimi hemen indirin.